‎آرشیو ماهانه: دی ۱۳۸۷سخنرانى جلیل ضیاءپور، با عنوان «سوررآلیسم یا سوپرنتورآلیسم و سوبژکتیویسم یا اولترا مدرنیسم»، انجمن هنرى خروس جنگى، مندرج در مجله « اندیشه و هنر»، شماره ۷، سال ۱۳۳۴

«سوررآلیسم» یا «سوپرنتورآلیسم» و «سوبژکتیویسم» یا «اولترامدرنیسم»


سخنرانى جلیل ضیاءپور، با عنوان « از کوبیسم، سیلندریسم، ابژکتیویسم، تا کنستروکتیویسم  و کولاژیسم»، مندرج در مجله «اندیشه و هنر»، شماره ۶، خرداد ماه ۱۳۳۴

از«کوبیسم»، «سیلندریسم»، «ابژکتیویسم»، تا «کنستروکتیویسم» و «کولاژیسم»1
به فرصتی – متأسفانه دیر – دست یافتم تا بتوانم از طرف خانواده ضیاءپور از عزیزانی که به طرق مختلف برای پاسداشت نام و یاد پدر «جلیل ضیاءپور» دست یاری به ما دادند قدردانی نمایم. ابتدا، مدیون تلاش‌های مستمر و دلسوزانه‌ی همسرم «پیام معین افشاری» هستم به دلیل پیشنهاد، راه […]

سپاس و قدردانی