تألیفات

- آشنایی با رنگ‌آمیزی در آثار هنری ایرانیان از کهن‌ترین زمان تا دوره صفویه، انتشارات کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۱۶۲ صفحه، ۱۳۵۳

- پنجاه سال هنر تجسمی ایران معاصر از زمان کمال‌الملک تا کنون، ۲۴۰۰ صفحه، ۱۳۵۶

- پوشاک اشو زرتشت و موبدان، ۲۵۵ صفحه، ۱۳۵۰

- پوشاک ایرانیان از چهارده قرن پیش از صدر اسلام تا اواخر دوره قاجاریه، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۴۳۱ صفحه، ۱۳۴۹

- پوشاک ایل‌ها، چادرنشینان و روستاییان ایران، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۳۰۷ صفحه، ۱۳۴۶

- پوشاک باستانی ایرانیان تا پایان دوره ساسانیان، انتشارات اداره کل موزه‌ها و فرهنگ عامه وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۳۵۶ صفحه، ۱۳۴۳

- پوشاک زنان ایران از کهن‌ترین زمان تا آغاز شاهنشاهی پهلوی، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۲۲۲ صفحه، ۱۳۴۷

- پوشاک مردم کهن فلات ایران پیش از ورود آریاها تا دوره مادی‌ها، ۳۶۱ صفحه، ۱۳۴۷

- پوشاک هخامنشی‌ها و مادی‌ها بر مبنای نقوش تخت جمشید، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۲۳۴ صفحه، ۱۳۵۰

- تاریخ مختصر هنر ایران و جهان، انتشارات جهاد دانشگاهی هنر، ۱۳۵۷

- تاریخ هنر عمومی شرق،خاورمیانه و اروپا (به اختصار)، ۴۳۳ صفحه، ۱۳۳۲

- تحقیقی درباره‌ »البرز کوه» و «تیرگ البرز» در شاهنامه، ۱۹۵ صفحه، ۱۳۵۲

- تحقیقی درباره‌ اهمیت بافندگی پارچه ایرانیان عهد ساسانی و تأثیر آن هم چنان از صدر اسلام در میان اسلامیان و دیگران، ۲۱۰ صفحه، ۱۳۴۵

- تحقیقی درباره‌ آریان‌ها و چگونگی مهاجرت آنان به فلات ایران، ۲۱۵ صفحه، ۱۳۳۵

- تحقیقی درباره‌ آریان‌های کهن ساکن مرکز آسیا و «اندیشه‌ نخستین بشری آنها»، ۱۸۰ صفحه، ۱۳۵۲

- تحقیقی درباره‌ پوشاک «عبا» و «ارخالق» و «یل» و «کلچه» به سفارش (دایرة‌المعارف و دانشنامه ایران و اسلام)، دانشگاه تهران، ۲۳ صفحه، ۱۳۳۷

- تحقیقی درباره‌ پوشاک و رزم ابزار مردم کهن آریایی از زمان کیومرث (آدم ابوالبشر ایرانی) تا جمشید جم، ۲۹۰ صفحه، ۱۳۵۲

- تحقیقی درباره‌ حمل و نقل دریایی مرداب انزلی و وضع اقتصادی ساکنان حوزه‌ مرداب گیلان، سفارش «شورای عالی فرهنگ و هنر»، ۲۰۰ صفحه، ۱۳۵۵

- تحقیقی درباره‌ رستم پهلوان (ایرانی – سکایی و رزم‌ ابزار مردم مناطق سیستان (منطقه رستم)، ۱۸۰ صفحه، ۱۳۵۳

- تحقیقی درباره‌ وضع عمومی، سکونت و آداب مردم قاسم آباد گیلان، ۲۸۰ صفحه، ۱۳۳۳

- ترجمه انگلیسی به فارسی کتاب تاریخ پوشاک مردم خاورمیانه و قرون وسطایی اروپا، نوشته «آنتوساندر»، ۱۴۰ صفحه، ۱۳۵۵

- زیورهای زنان ایران از دیرباز تا کنون، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۵۳۸ صفحه، ۱۳۴۸

- فرهنگنامه‌ واژه‌های زبان گیلکی (در حدود شصت هزار واژه‌ی تطبیقی با زبان‌های دیگر اقوام ایرانی)، ناتمام، ۱۳۶۳

- مادها و بنیان‌گذاری نخستین شاهنشاهی در غرب فلات ایران، انتشارات انجمن آثار ملی، تهران، ۵۵۸ صفحه، ۱۳۵۳

- نظریه‌ای درباره‌ علل ضعف بیان شیوه‌های نقاشی و ارائه‌ چگونگی کار، ۱۳۲۸

- نقوش زینتی در ایران زمین از کهن‌ترین زمان تا عصر مادی‌ها، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۴۳۲ صفحه، ۱۳۵۳

- نمایشنامه‌ نخستین بشر «کیومرث»، برای تهیه‌ فیلمی از نوع تصاویر متحرک بر اساس مأخذ کتب بندهش، تاریخ بلعمی و شاهنامه فردوسی، ۱۳۵۶

- هنر نقاشی و پیکر تراشی در ایران زمین از گذشته بسیار دور تا سر اسلام، بخش یکم، چاپخانه آرش، ۱۳۴۳