تألیفات


– آشنایی با رنگ‌آمیزی در آثار هنری ایرانیان از کهن‌ترین زمان تا دوره صفویه، انتشارات کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۱۶۲ صفحه، ۱۳۵۳

– پنجاه سال هنر تجسمی ایران معاصر از زمان کمال‌الملک تا کنون، ۲۴۰۰ صفحه، ۱۳۵۶

– پوشاک اشو زرتشت و موبدان، ۲۵۵ صفحه، ۱۳۵۰

– پوشاک ایرانیان از چهارده قرن پیش از صدر اسلام تا اواخر دوره قاجاریه، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۴۳۱ صفحه، ۱۳۴۹

– پوشاک ایل‌ها، چادرنشینان و روستاییان ایران، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۳۰۷ صفحه، ۱۳۴۶

– پوشاک باستانی ایرانیان تا پایان دوره ساسانیان، انتشارات اداره کل موزه‌ها و فرهنگ عامه وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۳۵۶ صفحه، ۱۳۴۳

– پوشاک زنان ایران از کهن‌ترین زمان تا آغاز شاهنشاهی پهلوی، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۲۲۲ صفحه، ۱۳۴۷

– پوشاک مردم کهن فلات ایران پیش از ورود آریاها تا دوره مادی‌ها، ۳۶۱ صفحه، ۱۳۴۷

– پوشاک هخامنشی‌ها و مادی‌ها بر مبنای نقوش تخت جمشید، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۲۳۴ صفحه، ۱۳۵۰

– تاریخ مختصر هنر ایران و جهان، انتشارات جهاد دانشگاهی هنر، ۱۳۵۷

– تاریخ هنر عمومی شرق،خاورمیانه و اروپا (به اختصار)، ۴۳۳ صفحه، ۱۳۳۲

– تحقیقی درباره‌ »البرز کوه» و «تیرگ البرز» در شاهنامه، ۱۹۵ صفحه، ۱۳۵۲

– تحقیقی درباره‌ اهمیت بافندگی پارچه ایرانیان عهد ساسانی و تأثیر آن هم چنان از صدر اسلام در میان اسلامیان و دیگران، ۲۱۰ صفحه، ۱۳۴۵

– تحقیقی درباره‌ آریان‌ها و چگونگی مهاجرت آنان به فلات ایران، ۲۱۵ صفحه، ۱۳۳۵

– تحقیقی درباره‌ آریان‌های کهن ساکن مرکز آسیا و «اندیشه‌ نخستین بشری آنها»، ۱۸۰ صفحه، ۱۳۵۲

– تحقیقی درباره‌ پوشاک «عبا» و «ارخالق» و «یل» و «کلچه» به سفارش (دایره‌المعارف و دانشنامه ایران و اسلام)، دانشگاه تهران، ۲۳ صفحه، ۱۳۳۷

– تحقیقی درباره‌ پوشاک و رزم ابزار مردم کهن آریایی از زمان کیومرث (آدم ابوالبشر ایرانی) تا جمشید جم، ۲۹۰ صفحه، ۱۳۵۲

– تحقیقی درباره‌ حمل و نقل دریایی مرداب انزلی و وضع اقتصادی ساکنان حوزه‌ مرداب گیلان، سفارش «شورای عالی فرهنگ و هنر»، ۲۰۰ صفحه، ۱۳۵۵

– تحقیقی درباره‌ رستم پهلوان (ایرانی – سکایی و رزم‌ ابزار مردم مناطق سیستان (منطقه رستم)، ۱۸۰ صفحه، ۱۳۵۳

– تحقیقی درباره‌ وضع عمومی، سکونت و آداب مردم قاسم آباد گیلان، ۲۸۰ صفحه، ۱۳۳۳

– ترجمه انگلیسی به فارسی کتاب تاریخ پوشاک مردم خاورمیانه و قرون وسطایی اروپا، نوشته «آنتوساندر»، ۱۴۰ صفحه، ۱۳۵۵

– زیورهای زنان ایران از دیرباز تا کنون، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۵۳۸ صفحه، ۱۳۴۸

– فرهنگنامه‌ واژه‌های زبان گیلکی (در حدود شصت هزار واژه‌ی تطبیقی با زبان‌های دیگر اقوام ایرانی)، ناتمام، ۱۳۶۳

– مادها و بنیان‌گذاری نخستین شاهنشاهی در غرب فلات ایران، انتشارات انجمن آثار ملی، تهران، ۵۵۸ صفحه، ۱۳۵۳

– نظریه‌ای درباره‌ علل ضعف بیان شیوه‌های نقاشی و ارائه‌ چگونگی کار، ۱۳۲۸

– نقوش زینتی در ایران زمین از کهن‌ترین زمان تا عصر مادی‌ها، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۴۳۲ صفحه، ۱۳۵۳

– نمایشنامه‌ نخستین بشر «کیومرث»، برای تهیه‌ فیلمی از نوع تصاویر متحرک بر اساس مأخذ کتب بندهش، تاریخ بلعمی و شاهنامه فردوسی، ۱۳۵۶

– هنر نقاشی و پیکر تراشی در ایران زمین از گذشته بسیار دور تا سر اسلام، بخش یکم، چاپخانه آرش، ۱۳۴۳