سخنرانی ها

مجموعه سخنرانی های جلیل ضیاءپور

جلیل ضیاءپور 1
سخنرانى جلیل ضیاءپور، با عنوان «ویژگی‌هاى هنر دوره‌ی اسلامى و نقش ایران در الگوسازى تمدن اسلام»، مجتمع دانشگاهى هنر اسلامى، به دعوت مرکز سمینار حکمت و هنر اسلامى، هشتم و نهم اردیبهشت سال ۱۳۶۶

ویژگی‌هاى هنر دوره‌ی اسلامى و نقش ایران در الگوسازى تمدن ...


سخنرانى جلیل ضیاءپور، با عنوان «سوررآلیسم یا سوپرنتورآلیسم و سوبژکتیویسم یا اولترا مدرنیسم»، انجمن هنرى خروس جنگى، مندرج در مجله « اندیشه و هنر»، شماره ۷، سال ۱۳۳۴

«سوررآلیسم» یا «سوپرنتورآلیسم» و «سوبژکتیویسم» یا «اولترامدرنیسم»سخنرانى جلیل ضیاءپور، با عنوان « از کوبیسم، سیلندریسم، ابژکتیویسم، تا کنستروکتیویسم  و کولاژیسم»، مندرج در مجله «اندیشه و هنر»، شماره ۶، خرداد ماه ۱۳۳۴

از«کوبیسم»، «سیلندریسم»، «ابژکتیویسم»، تا «کنستروکتیویسم» و «کولاژیسم»