سخنرانی ها

مجموعه سخنرانی های جلیل ضیاءپور
سخنرانى جلیل ضیاءپور، با عنوان «هر بار که فرو بیفتیم باز با قدرت بیشترى بر مى‏خیزیم و آتشین‏تر و برّنده‏تر مى‏تازیم»، انجمن هنرى خروس جنگى، مندرج در مجله پنجه خروس، شماره ۱، پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۳۲

هر بار که فرو بیفتیم باز با قدرت بیشترى بر ...