یادمان

اطلاعات مربوط به مراسم یادمان جلیل ضیاءپور
44-Pedar_dar_khoroos_jangi
مقاله ی داریوش کیارس، با عنوان «داستان جلیل ضیاءپور و انجمن خروس‌جنگی»، دو هفته نامه تندیس، ویژه هشتمین نشست پژوهشی هنر، دهمین نکوداشت استاد جلیل ضیاءپور، نگارخانه برگ، ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸

داستان جلیل ضیاءپور و انجمن خروس‌جنگی


3
مقاله ی پرویز کلانتری، با عنوان «ضیاءپور، پرچم‌دار نقاشی مــدرن ایران»، دو هفته نامه تندیس، ویژه هشتمین نشست پژوهشی هنر، دهمین نکوداشت استاد جلیل ضیاءپور، نگارخانه برگ، ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸

ضیاءپور، پرچمدار نقاشی مــدرن ایران